Voorwaarden bezoekers en exposanten Beginvoorjezelfdag, Woonboulevard Da Vinci, Alphen aan den Rijn

De 2e #Beginvoorjezelfdag heeft op 17 mei jl. plaatsgevonden. Klik hier voor de foto’s van deze dag. Er worden de komende dagen nog meer foto’s bijgeplaatst.

Voorwaarden bezoekers #Beginvoorjezelfdag

 1. Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.
 2. De organisatie acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
 3. Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte, immateriële schade of gevolgschade – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Een claim voor aansprakelijkheid wordt slechts in behandeling genomen, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.
 4. Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand.
 5. De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.
 7. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is, zal zijn of zal worden. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
 8. Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Voorwaarden exposanten #Beginvoorjezelfdag

 1. De exposant bevestigt door het betalen van de deelnamekosten te willen deelnemen aan de Beginvoorjezelfdag en op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze voorwaarden worden samen met de bevestigingsmail van de organisatie aan de exposant gestuurd.
 2. De exposant is niet gerechtigd om zonder goedkeuring van de organisatie zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

Betaling

 1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.

Annulering en ontbinding

 1. De exposant is bij annulering van zijn deelname tot 17 januari 2017 geen kosten verschuldigd. Bij annulering tussen 17 januari 2017 en 31 maart 2017 is 50% van de deelnamekosten verschuldigd en bij annulering na 31 maart 2017 is 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
 2. Bij niet doorgaan van het evenement door overmacht of een andere legitieme reden vindt in principe geen restitutie van het deelnamegeld plaats. Het saldo van nog niet gemaakte kosten zal wel worden verdeeld onder de exposanten.

Overige bepalingen

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 2. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan het evenement afdoende te verzekeren.
 3. Schade en ongevallen dienen te allen tijde gemeld te worden bij de organisator.
 4. Aanwijzingen van medewerkers van de organisator en beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

unnamed